Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar.6284 Sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN ile düzenlenmiştir.

6284 Sayılı kanun ile fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet mağdurları korunmaktadır. Dövmek, cinsel ilişkiye zorlamak, küfür ve hakaret etmek, öldürmek ve yaralamakla tehdit etmek, toplum içinde aşağılamak, küçük düşürmek, aile bireyleri ile görüşmesini engellemek izin vermemek, iletişim araçları ile rahatsız etmek, ekonomik olarak ihtiyaçlar için para vermemek, kazanılan paranın elinden alınması gibi bireye zarar veren veya zarar vermesi muhtemel tüm davranışlar şiddet olup benzeri davranışlara maruz kalan bireyler kanun ile koruma altına alınmaktadır.

Şiddet mağdurları için; Hâkim tarafından uygulanabilecek, Koruyucu Tedbirler ve Önleyici Tedbirler şeklinde kanun ile düzenlenmiştir.

Koruyucu Tedbirler

* İşyerinin değiştirilmesine,

* Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesine,

* 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına,

* Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine veya uygun görülecek benzer tedbirlere Hâkim tarafından karar verilebilmektedir.

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

Önleyici Tedbirler

* Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,

* Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesine,

* Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına,

* Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılmasına,

* Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına,

* Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine,

* Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine,

* Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine,

* Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine,

* Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasına,

* Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına,

* Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Hâkim tarafından verilmiş tedbir kararı veya kararlarına aykırı hareket eden şiddet uygulayan bireylere; fiilleri başkaca bir suç oluştursa dahi ihlal edilen tedbir kararı veya kararlarının niteliğine ve ihlalin durumuna göre Hâkim kararı ile 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilir. İhlalin tekrarında ise hapis cezası 15 günden 30 güne kadar artar. Bu hapis cezası parası paraya çevrilemez veya ertelenemez.

Şiddete maruz kalan kişilerin yetkili mahkemeye başvuruda bulunmaları ile 6284 Sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN hükümlerinden yararlanabilmeleri gerekmektedir. Ancak şiddete maruz kalınması durumlarında teknik ve hukuki bilgi gerekliliği nedeni ile konusunda uzman Ankara Aile Hukuku Avukatından destek alınması olumsuzluk yaşanması ve hak kaybının önlenmesi için önem arz etmektedir.

Ankara Evlilik Sözleşmesi Avukatı

Evlilik Sözleşmesi ya da Mal Rejimi Sözleşmesi; Türk Medeni Kanununda belirtilen, aile bireylerinin evlilik birliği içerisinde almış oldukları malların veya kendilerine ait olan malların sahipliğinin ve kim tarafından yönetileceğinin, boşanma halinde malların hangi yöntemle ve hangi oranlarda paylaşılacağını düzenleyen kurallardır. (daha&helliip;)

Ankara Boşanma Avukatı Ücreti

ankara boşanma davası ücretler

Ankara Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma; Türk Medeni Kanununda belirlenen şartların oluşması halinde eşlerin birlikteliklerinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasıdır.

Diğer dava ve hukuki problemlerin çözümlenmesi gibi boşanma davalarında da Ankara Boşanma Avukatından profesyonel destek alınması tarafların sorun yaşamamaları açısından önem arz etmektedir. (daha&helliip;)

Vasiyetnamenin İptali Davaları Ankara

Vasiyet İptal Ettirme Avukatı Ankara

Vasiyetnamenin İptali Davaları

VASİYETNAME NEDİR?

VASİYETNAME NASIL HAZIRLANIR? (daha&helliip;)

TOP