Aile Hukuku Davaları

AİLE HUKUKU (ANLAŞMALI BOŞANMA-ÇEKİŞMELİ BOŞANMA-VELAYET-NAFAKA)

Aile hukuku, medeni hukukun aile ilişkilerini düzenleyen bir dalıdır.  Aile hukuku, mahiyeti itibariyle medeni hukukun diğer dallarından çok farklı özellikler gösterir. Aile hukukunun düzenleme alanına giren ilişkiler, nitelikleri gereği sürekli olan ilişkilerdir. Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olup, eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Aile hukukunun bir diğer özelliği de zayıfların korunması ilkesidir. Aile hukukuna giren ilişkiler ve kurumlar sadece kanunda düzenlenmiş olanlardan ibaret olup, ilişkileri düzenleyen hükümler çoğunlukla emredici hükümlerdir. Aile hukuku ilişkilerinde geniş ölçüde ahlak ve kamu düzeni düşüncesi hâkimdir.

Aile hukuku çerçevesinde Nişanlanma, Evlenme, Boşanma, Eşler arasındaki mal rejimleri, Soybağı, Evlat edinme, Aile konutu, Nafaka, Velayet, Vesayet, Kayyım başlıklarını özetlemek gerekirse; 

Boşanma ve aile hukuku davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizim ile iletişim kurabilirsiniz.

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Ankara

NİŞANLANMA

Nişanlanma, ileride birbirleriyle evlenmek isteyen kişilerin, bu konudaki niyetlerini aralarında dile getirmeleri, birbirlerine karşı açıklamalarıdır. Nişanlanmakla birlikte kişiler arasında hukuki bir bağ oluşur. Hukuki bağın oluşması için Nişan töreni yapılması zorunluluğu yoktur. Burada gerekli olan şart, iradelerin karşılıklı ve birbirine uygun surette açıklanmasıdır.

EVLENME

Evlenme kavramını, karşı cinsten iki kişinin, sürekli bir hayat arkadaşlığı ve aile birliği kurmak amacıyla iradelerini birleştirmeleri olarak tanımlayabiliriz. Medeni Kanun’a göre; evlenecek olan kişilerin evlenme ehliyetinin bulunmasıyla birlikte evlenme engellerinin bulunmaması gerekmektedir.

BOŞANMA

Boşanma kısaca evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Boşanma sebepleri Medeni Kanun ile belirlenmiştir. Bu nedenle kanunda belirtilen sebepler dışında başka bir sebeple boşanma davası açılamaz ve boşanma kararı verilemez. Boşanma sebepleri mutlak ve nispi boşanma sebepleri olarak sayılabileceği gibi, özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere de sayılabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA

Evliliğin, eşler arasında yapılacak anlaşma ile sonlandırılma şekline Anlaşmalı Boşanma denilmektedir. Bu boşanma türünde sıkı şartlar olmamakla birlikte kanuna aykırı anlaşma şartları hakim tarafından düzenlenebilmektedir.

Yasal olarak evliliğin bir yıl sürmesi, eşlerin tüm konularda anlaşmaları ve bu anlaşmayı Anlaşmalı Boşanma Protokolünde belirtmeleri gerekir. Anlaşmalı Boşanma Protokolünde çocukların velayeti, mal paylaşımı ve nafaka gibi konular belirtilmelidir. Taraflarca, Anlaşmalı Boşanma Protokolünün mahkemede hakim huzurunda kendilerine ait olduğu ve kabul beyanından sonra boşanma kararı verilmektedir.

Anlaşmalı boşanmaya karar veren çiftler, anlaşma konularını Anlaşmalı Boşanma Protokolüne yazıp imzaladıktan sonra kanuna uygun Anlaşmalı Boşanma dilekçesini hazırlayarak yetkili Aile Mahkemesinde dava açılabilecektir. Dilekçenin kabulünden sonra Mahkemece duruşma gün ve saati tebliğ edilmektedir. Duruşma esnasında yasal engel olmadığının tespit edilmesi ile boşanma karar bağlanır. Gerekçeli kararın tebliğinden sonra temyiz süreci başlar. Kararın kesinleşmesi ve işlemlerin hızlandırılması için temyizden feragat dilekçesi sunulmalıdır. Gerekçeli kararın kesinleşmesi ile Nüfus Müdürlüğünde gerekli düzeltmeler yaptırılır.

Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların boşanma sürecini hızlandırmaları, haklarını korumaları ve hata yapmamaları için Boşanma Avukatı yardımı almaları uygun olacaktır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Medeni Kanunda belirtilen Zina, Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış, Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk, Akıl Hastalığı, Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması, Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması sebeplerinden dolayı ve evlilik birliğini bitirme konusunda anlaşma sağlanamaması ile anlaşma sağlanmış olsa dahi evliliğin bir yılı doldurmadığı hallerde eşler Çekişmeli Boşanma Davası açmalıdır. Çekişmeli Boşanma Davası tek taraflı açılabileceği gibi karşılıklı da açılabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davaları kişilere özel dava türlerinden olduğu için dava dilekçesi, tanık ve deliller dava sonucunu belirleyecektir. Teknolojinin ilerlemesi ile internet ortamından temin edilen dilekçeler, eş dost ve akrabalardan edinilen bilgiler ile hazırlanan boşanma dilekçeleri ile açılan boşanma davalarında hak kayıpları sıkça görülmektedir. Bu bakımdan avukat zorunluluğu bulunmamasına rağmen davanın reddedilmemesi ve hak kaybına uğranılmaması için Boşanma Avukatı yardımı almak uygun olmaktadır.

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ

Eşler arasındaki mal rejimi; evlilik öncesi ve evlilik süresince edinilmiş olan para ve tüm malların evlenme, boşanma ve ölüm sonrası nasıl paylaştırılacağıdır. Medeni Kanun dört tür mal rejimi kabul etmiştir. Bunlardan “edinilmiş mallara katılma rejimi” yasal rejim olarak belirtilmiş, diğer üçü; mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklı rejimleri olarak sayılmıştır. Eşler yasal mal rejimi dışındaki rejimlerden bir tanesini evlenmeden önce ya da sonra tercih edebilirler. Bu nedenle bunlar, seçimlik mal rejimi türleri olarak nitelenebilir.

SOYBAĞI

Genel anlamda soybağı, bir kimse ile onun üstsoyu arasındaki biyolojik ve doğal bağlantıyı ifade eder. Dar anlamda soybağı, çocuk ile ana-baba arasındaki bağlantıyı işaret eder. Soybağı doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal soybağı, çocuk ile ana-baba arasında doğumla oluşur ve kendiliğinden kurulur. Yapay soybağı ise, doğumla değil, hukuki bir işlem soncunda oluşur.

EVLAT EDİNME

Çocukları olan veya olmayan kişilerin kanunda belirtilen şartları taşıması halinde bir çocuğu nüfusuna alma işlemine evlat edinme denilmektedir. Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer. Evlâtlık, evlât edinenin mirasçısı olur. Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir.

AİLE KONUTU

Eşlerin birlikte yaşadıkları konut Aile Konutu olarak adlandırılır. Aile konutu yalnızca bir konuttur. Eşlerin başkaca konut ya da konutları Aile Konutu dışında değerlendirilir.

NAFAKA

Gerek boşanma gerekse boşanma davası aşamalarında, yoksulluğa düşecek eş ve çocuğun bakımı için eşlerden birinin diğer eşe ödemesi gereken ücret nafaka olarak adlandırılır. Mahkemece; boşanma davası içerisinde eş ve çocuk için Tedbir Nafakası, boşanma sonunda ise eş için Yoksulluk Nafakası, çocuk için İştirak Nafakası olarak karar verilmektedir. Kanunda belirtilen şartlar halinde, ödenmediğinde yoksulluğa ve muhtaç duruma düşecek kişiler için de Yardım Nafakası kararı verilmektedir. Mahkemece nafakaya hükmedilirken nafaka türüne göre nafaka miktarı da belirtilir.

TEDBİR NAFAKASI

Boşanma davası aşamalarında hakim tarafından, taraflardan yoksulluğa düşecek eş ve varsa çocuğun bakımı için dava sonuçlanıncaya kadar eşlerden birinin diğer eşe ödemesi gereken para Tedbir Nafakası olarak adlandırılır.

YOKSULLUK NAFAKASI

Boşanma davasının sona ermesi ile yoksulluğa düşecek taraf için diğer eş tarafından ödenecek para Yoksulluk Nafakası olarak adlandırılır. Yoksulluk nafakası, boşanma sonunda çalışmayan ve geliri olmayan eşe muhtaç duruma düşmemesi için verilmektedir.

İŞTİRAK NAFAKASI

Boşanma davalarında boşanma kararının verilmesi ile varsa çocuk/çocukların bakım, eğitim ve diğer ihtiyaçları için çocuğun velayetinin verildiği tarafa diğer tarafın ödemesi gereken paraya İştirak Nafakası denir. Diğer bir deyiş ile  çocuk/çocukların bakım, eğitim ve diğer ihtiyaçlarının boşanan eşlere paylaştırılmasıdır.

YARDIM NAFAKASI 

Ödenmediği sürece yoksulluğa ve muhtaç duruma düşecek kişilere ödenen nafaka türüne Yardım Nafakası denilmektedir. Yardım nafakası, eğitime devam eden 18 yaşını geçmiş çocuklara, yetişkinler tarafından ana babaya ödenebilmektedir.

VELAYET

Reşit olamayan çocukların temsil edilmesine velayet denilmektedir. Genel olarak ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadan velayet ana babadan alınamaz. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir.

VESAYET

Genel anlamda bedensel ve zihinsel bir engeli bulunan ya da karar verme yeteneği bulunmayan kişilerin temsil edilmesidir. Vesayet kararı mahkemece verilmektedir.

KAYYIM

Hukuki anlamda "Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse" demektir. Aralarında husumet bulunan kişilerin davalarında taraflardan birinin reşit olmaması vb. durumlarda mahkemece temsil edilmesi için kayyım atamaktadır.

Content Protection by DMCA.com
TOP