İcra İflas Hukuku

Bir borç ilişkisinde borçlu, alacaklıya karşı belli bir davranış biçimde bulunma, yani üstlendiği edimi yerine getirme yükümlülüğü altına girer. Borçlu, üstlendiği edimini kendi isteğiyle yerine getirmeyecek olursa, hukuk düzeni alacaklıya borçlunun malvarlığına el koyabilme imkanı tanımıştır ki, buna sorumluluk denir. Bir başka deyişle sorumluluk, alacaklının alacağını alabilmek için borçluya ait malvarlığına cebri icra yoluyla el koyabilme yetkisine sahip, borçlunun da buna katlanmak zorunda olması demektir. Alacaklı bu hakkının icrasını, Devlet organlarının yaptırımları ile isteyebilmektedir.

Halk arasında, her ne kadar İcra Hukuku para ile değerlendirilen konuları ifade etse de İcra Hukuku; para alacakları dışında Mahkeme kararlarında belirtilen çocuğun teslimi, menkul teslimi, gayrimenkul tahliyesi, irtifak haklarının yerine getirilmesi, bir işin yapılması ya da yapılmaması gibi farklı konuları da kapsamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku; İcra Hukuku (Cüzi İcra) ve İflas Hukuku (Külli İcra) olarak iki bölümde incelendiğinde, Cüzi İcrada borçlu veya borçlular karşısında bir veya birkaç alacaklı vardır. Borçlu veya borçlulara ait mal varlıklarının borca yeter miktarı haczedilerek atış işlemlerinden sonra alacaklı veya alacaklılara ödeme yapılır. Külli İcrada borçlu karşısında tüm alacaklılar vardır. Borçlu iflas etmiş olduğundan görevli İcra İflas Müdürlüğü ve İflas Masa görevlileri borçlunun tüm mal varlığını paraya çevirerek alacaklılara usulüne uygun şekilde ödemektedir.   

Devletin icra organları; İcra Mahkemeleri (Hukuk/Ceza) ile İcra Müdürlükleridir. Alacaklı; alacağı için İcra Müdürlüklerine yapacağı başvuru ile borçlu için İcra Takibi yaparak alacağını isteyebilmektedir.

İcra takiplerini:

 1. İlamlı icra takibi
 2. Menkul teslimi
 3. Gayrimenkul teslimi ve tahliyesi
 4. Çocuk teslimi ve çocukla şahsi münasebet kurulması
 5. Genel (Alacak-Teminat)
 6. İşçi alacakları
 7. Nafaka alacakları
 8. İrtifak alacakları
 9. İşin yapılması
 10. İpoteğin paraya çevrilmesi
 11. Taşınır rehni
 12. İlamsız icra takibi
 13. İlamsız takipler
 14. İlamsız takip (Nafaka, Aidat vb.)
 15. Menkul rehnin paraya çevrilmesi
 16. İpoteğin paraya çevrilmesi
 17. Kambiyo sentleriyle haciz takibi
 18. İflas yolu ile adi takip
 19. Kambiyo senetleriyle iflas takibi
 20. Adi kira ve hasılat kiralarına ait takip
 21. Tahliye emri şeklinde sıralayabiliriz.

İlamlı icra takiplerinde takibe dayanak olarak mahkeme kararı olmasına karşılık ilamsız icra takiplerinde mahkeme kararı bulunmamaktadır. Ankara'da icra ve iflas davaları için bizi arayabilirsiniz. Uzman avukatlarımız icra davalarınızın takibini titizlikle yapmakta ve davayı kazanmanız için tüm hukuki yolları kullanmaktadır.

Content Protection by DMCA.com
TOP