Sigorta Hukuku Davaları

Sigorta Hukuku: Sigorta, ilerde gerçekleşme ihtimali bulunan zararların giderilmesine yönelik bir düzenlemedir. Sigorta hukuku, sigorta akdi ile ilgili kişiler ve kurumlar arasında kurulan hukuki bağları ve sonuçlarını inceleyen ticaret hukuku dalıdır.

Sigorta hukukundaki bazı önemli kavramlara kısaca değinmek gerekir. Buna göre, sigortacı, prim karşılığında bir kişinin, para ile ölçülebilir menfaatini, riziko meydana gelmesi halinde güvence altına almayı taahhüt eden kişidir. Sigorta poliçesi ise, her iki tarafın sahip olduğu hak ve yükümlülükleri gösteren, sigortacının sigorta ettirene vermekle yükümlü olduğu belgedir.

Sigorta hukuku;

Sigorta akdi,

Sigorta tanımı,

Sigorta unsurları,

Sigortacı,

Sigorta ettiren,

Sigorta akdinin kuruluşu,

Sigorta hükümleri ve sona ermesi,

Sigorta çeşitleri,

Mal sigortası türleri,

Yangın sigortası,

Hırsızlığa karşı sigorta ve

Trafik mesuliyet ve kasko sigortası gibi konuları inceler.

 

Sigorta hukukunda başlıca davalara bakacak olursak;

Araç kazaları sonunda,

Doğal afetler sonunda,

Ferdi kaza ve hayat sigortası kapsamında,

İş yeri ve iş kazaları sonunda,

Mesleki sorumluluk kapsamında, sigorta poliçeleri ile teminat altına alınan ölüm, yaralanma ile maddi ve manevi kayıplarda yapılacak ödemelere ilişkin açılan davalar ülkemizde sıkça karşılaşılan davalardır.

Sigorta hukukunda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, sigorta poliçesi ile teminat altına alınan hususların itina ile belirlenmesi ve açılacak davaların da poliçe kapsamında olmasıdır. Bu bakımdan hak kayıplarına uğranılmaması için ihtiyaçlar ve ekonomik durum çerçevesinde sigorta poliçesinin hazırlanması aşamasında avukat desteği alınması yararlı olacaktır.

Content Protection by DMCA.com
TOP