Tazminat Davaları

Tazminat:

Tazminat, bir hukuk kuralına veya yaptığı sözleşmeye aykırı davranma (haksız fiil) sonucu başkasının zarara uğramasına yol açan kişinin, meydana getirdiği bu zararı ödeme yükümlülüğüdür.  Bir başka deyişle zararın karşılanması için yerine getirilen edime tazminat denir. Temel unsurlar bakımından zarar, nedensellik bağı ve hukuka aykırılık söz konusudur. Evlilikten doğan tazminat davaları, idarenin sorumluluğundan doğan tazminat davaları, kişilere verilen zararlardan doğan tazminat davaları ve kişilik haklarına yapılan saldırılardan doğan tazminat davaları örnek gösterilebilir.

Tazminatın amacı hukuka aykırı davranıştan önceki durumun olabildiğince sağlanmasıdır. Tazminat, belli bir paranın ödenmesi şeklinde yerine getirilebilir. Tazminat maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi tazminat; hukuka aykırı davranışa maruz kalan kişinin mal varlığında oluşan eksilmenin karşılığıdır. Manevi tazminat ise; hukuka aykırı davranış ile şahsiyet hakları ihlal edilen kişinin çektiği acının, ıstırabın ve ruhsal çöküntünün kaşlığıdır. Ankara'da Tazminat davalarınız için maddi ve manevi tazminat açacağınız davalarınız için bizim ile iletişim kurabilirsiniz. 

Maddi Tazminat Davası:

Şahsiyet hakları haksız bir saldırıya uğramış olan kişinin, bu saldırıdan dolayı uğramış olduğu maddi zararların karşılanması için açtığı davadır.

Manevi Tazminat Davası:

Şahsiyet hakları haksız bir saldırıya uğramış olan birinin, bu yüzden duymuş olduğu üzüntü ve mahcubiyeti telafi etmek için açtığı davadır.

Geçersizlik:

Hukuka aykırı bir şekilde yapılan hukuki işlem geçersizlik müeyyidesi ile karşılaşır. Hukuki bir işlem, kanunun aradığı koşullara uyulmadan yapılması durumunda geçersiz olur. Geçersizlik yokluk ve butlan olmak üzere ikiye ayrılır:

Yokluk:

Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlarından en az birine uyulmaması halinde o işlemin oluşmamış sayılmasıdır. Böyle bir işlem hukuken hiç doğmamış, hiç ortaya çıkmamış sayılır. Örneğin; resmi nikah olmaksızın yapılan imam nikahı geçerli değildir; böyle bir evlilik yok hükmündedir.

Butlan:

Bir hukuki işlemin baştan itibaren hukuki sonuçlarını meydana getirmemesi veya sonradan da geçerli kılınamaması demektir. Butlan, mutlak ve nispi olmak üzere ikiye ayrılır.

Mutlak butlan;

bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü kurucu unsurları bulundurmakla birlikte, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmasıdır. “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür”.

Nispi butlan ise;

kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine de aykırı olmayan bir işlem, o işlemi oluşturan iradede bir sakatlık varsa “nispi butlan” ile malüldür. Başta geçerli olan bir hukuki işlem, taraflardan birinin iptalini istemesiyle geçersiz hale gelir.

İptal:

İptal yaptırımına hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanında rastlanır. Geçerli olan bir sözleşmenin geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılmasına iptal denir. İptal, sadece sözleşmeye taraf olanlarca ortadan kaldırılabileceği için “nispi butlan” olarak da adlandırılır. Sözleşmenin iptali belli bir süre içinde ileri sürülebilir ve sürenin geçmesi ile sözleşme geçerli hale gelir. Kamu hukukunda hukuka aykırı olarak yapılan bir idari işlem, ilgililerin başvurusu üzerine mahkemece iptal edilir.

Tazminat davalarında, dava gerekçeleri, deliller, gerek görülmesi halinde bilirkişi incelemeleri dava sonucunu belirleyeceğinden avukat yardımı alınması uygun olacaktır.

Content Protection by DMCA.com
TOP