Ticaret Hukuku Davaları

Ticaret hukuku, kişiler arasındaki ticari nitelik taşıyan ve kendisine bu nedenle bir takım sonuçların bağlandığı ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.  Ticaret hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukuku ile çok yakından ilişkilidir. Türk Ticaret Kanunu Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir parçasıdır. Ticaret hukukunun temel kuralları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir. Ticaret hukuku kendi içinde; ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma işleri, deniz ticaret hukuku ve sigorta hukuku bölümlerine ayrılmıştır.

Ticari İşletme Hukuku: Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletmeyi ve tacirin faaliyetlerini düzenleyen ticari işletme hukuku; ticari işletme, ticari işletmenin kuruluşu, yapısı, devri, rehni, tacir, tacir olmanın hükümleri, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, ticari mümessil, acente, komisyoncu, cari hesap ve haksız rekabet gibi konuları düzenlemiştir.

Şirketler Hukuku: Şirket, iki veya daha fazla kişinin iktisadi bir amaca ulaşmak için, emek ve mallarını bir sözleşmeyle birleştirmek suretiyle meydana getirdikleri topluluktur.  Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve sona ermeleri ile ortakların hak ve borçlarını düzenleyen hukuk kurallarından oluşmuştur. Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haiz olup, kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler.

Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli evrak; şöyle senetlerdir ki, bunlarda yazılı olan hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemez ve başkalarına da devredilemez. Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yükümlüdür. Kıymetli evrak üzerinde mülkiyet veya sınırlı bir ayni hakkın kurulabilmesi için senet üzerindeki zilyetliğin devri şarttır. Kıymetli evrakın; çek, bono ve poliçe olmak üzere üç türü vardır. Kıymetli evrak hukuku; çek, bono ve poliçe gibi kıymetli evrakların düzenlenmesi, geçerlilik şartları, devri, ödenmeleri ile hüküm ve sonuçlarını düzenleyen ticaret hukuku dalıdır.

Deniz Ticaret Hukuku: Deniz ticaret hukuku; denizde gemilerle eşya ve yolcu taşımaya ilişkin düzenlemeler getiren ticaret hukuku dalıdır. Şöyle ki, ticaret gemilerinin denizde seyrüsefer sırasında bireyler arasında ortaya çıkan hukuki ilişkileri düzenler. Deniz ticaret hukukunda; gemi, bayrak, gemi sicili, gemi mülkiyeti, gemi ipoteği, gemi alacaklısı, donatan, donatma iştiraki, kaptan, gemi adamları, navlun ve yolcu taşıma gibi hususlar ele alınır.

Ticaret hukukunda incelenmesi gereken diğer bir husus temel kavramlar olup;

Tacir: Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimse olarak tanımlanmakla birlikte, ticari işlemleri yaparken kanunun belirttiği şartları taşıyan ve gereklerini yerine getiren kişilerdir. Burada, Tacir ve Serbest Meslek sahip ayrımının yapılması önem arz etmektedir.

İşletme: Ticaret Kanununda belirtilmiş şartları sağladıktan sonra süreklilik arz edecek şekilde kanunda belirtilen bir işi yapmak için kurulmuş kuruluşlardır. İşletme kavramını ele alırken esnaf ve işletme ayrımı yapılması faydalı olacaktır.

Ticaret Sicili: Ticari işletmelerin bilgilerinin, ilgili Ticaret Odalarında kayıt altına alınmasıdır. Ticari işletme olabilme şartlarından biri de ticaret sicilinin yaptırılmasıdır.

Unvan: Anlaşılacağı üzere ticari işletmenin adına unvan denmekle birlikte, unvan işletmeyi diğer işletmelerden ayırt edici bir husustur. Yine unvanın ticaret siciline kaydedilmektedir.   

Ticaret Hukuku kaynaklı davalara göz atmak gerekirse;

-Şirketlere ait ticari alacaklara ilişkin alacak davaları,

-Şirketlerin iflas ve iflas erteleme davaları,

-Şirketlerin vergi hukukundan kaynaklı vergi davaları,

-Ticari işlem kaynaklı tazminat davaları,

-Rekabet ve unvan kullanımı ile ilgili davalar,

-Tüketici hukuku kaynaklı davalar olarak dava türlerini görebiliriz.

Ticaret hukuku kaynaklı davalar içeriklerine göre önem arz eden hususları kapsadığından bu tür davalarda lehte açılacak davalar ile aleyhte açılan davalarda hak kaybı ve olumsuzlukların yaşanmaması,

Ticari davalar dışında, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, genel kurul faaliyetleri, ortaklık sözleşmeleri, sermaye artırım ve azaltma işlemleri, tasfiye işlemleri ve danışmanlık hizmetlerinde için konu ile ilgilenen avukat yardımı alınmasında fayda vardır.

Content Protection by DMCA.com
TOP