Çocukalara Karşı Cinsel İstismar Suçu Ve Cezası Nedir?

Ankara Avukat

Çocuklara karşı cinsel istismar genel manada; 15 yaşını doldurmamış ya da 15 yaşını doldurduğu halde psikolojik ve sosyal gelişimini tamamlamamış çocuklara karşı her türlü cinsel davranış ile diğer çocuklara karşı sadece tehdit, cebir, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedenle gerçekleştirilen cinsel davranışlar olarak tanımlanmaktadır.

Çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işleyenler için TCK 103. Maddesi ile suçun işleniş şekil ve vasıfları yönünden değişiklik gösteren cezalar öngörülmüştür.

Yasada yapılan ayrımlara göre;

Çocuğu cinsel yönden istismar edenlere, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası,

Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası,

Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası,

Cinsel istismarın, vücuda bir organ veya sair bir cisim sokulması halinde on altı yıldan az olmamak üzere hapis cezası,

Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde, on sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezası belirtilmiştir.

Çocuk İstismarı Avukatı Ankara

Suçun birden fazla kişi ile işlenmesi,

Zorunlu olarak toplu yaşanılan yerlerdeki kolaylıklardan faydalanılarak işlenmesi,

Üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlığı içerisindeki kişiler ile üvey ana-baba-kardeş veya evlat edinenlerce işlenmesi,

Öğretici, eğitici, vasi, bakıcı, koruyucu aile, sağlık hizmeti verenler veya bakım-gözetim görevi olanlarca işlenmesi,

Kamu görev veya hizmet nüfuzunu kötüye kullanarak işlenmesi,

Cebir, şiddet, tehdit veya silah kullanılması hallerinde cezalarda artırım yapılmaktadır.

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmolunacağı belirtilmektedir.

Cebir ve şiddet durumunda yaralanma meydana gelmiş ise ayrıca kasten yaralama suçu cezai hükümleri uygulanacaktır.

Suçun sarkıntılık düzeyinde kalması ve suçu işleyenin de çocuk olması durumunda soruşturma ve kovuşturma yapılması ise mağdurun velisinin veya vasisinin şikayetine bağlı olacaktır.

Mağdurun ruh ve beden sağlığının bozulması ile ilgili tespit ve cezai işlemleri mahkeme yetkisindedir.

Toplum için onarılması çok zor problemlere, dönüşü olmayan sonuçlara yol açan bir suç olarak karşılaştığımız, Çocuklara Karşı Cinsel İstismar Suçların tespiti halinde Ağır Ceza Mahkemelerinde dava açılmalı, sanık veya sanıkların hak ettikleri cezaları almaları sağlanmalıdır. Eksik ve hatalı işlem yapılmaması ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara’da Özgür Hukuk Bürosu Ceza Avukatından yardım alınması tavsiye edilir.