İcra Takibi Nedir Kimler İçin İcra Takibi Yapılabilir?

İcra takibi, kişilerin özel hukuktan kaynaklanan alacaklarını tahsil etmek için kamu hukukunu kullanarak devlet gücü ile alacaklarının tahsil edilme yöntemidir. Bu nedenle yetkili İcra Dairelerince yapılan cebri icra işlemi kamusal işlemlerdir. Burada amaç alacaklının haklarına kavuşturulması ve alacaklının borçluya karşı şahsen kuvvet kullanmasını önleyerek toplumsal barış ve huzuru korumaktır.

İcra takip dayanağı, sadece maddi yani parasal alacaklar ile sınırlı değildir. İcra takiplerini ilamsız ve ilamlı takip şeklinde gösterebiliriz. İlamsız takip herhangi bir mahkeme kararı bulunmayan alacak türlerini, ilamlı takip ise alacağın mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takip türlerini ifade etmektedir.

Alacaklar kavramı içerisinde;

Parasal alacaklar,

Rehnin paraya çevrilmesi,

Kiralanan taşınmazların tahliyesi,

Çocukla şahsi ilişki kurulması, çocuk teslimi,

İpoteğin paraya çevrilmesi,

Menkul teslimi,

Gayrimenkul tahliyesi ve teslimi,

Bir işin yapılaması veya yapılmamasına dair mahkeme kararının icrası,

Para veya teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası konularında; alacaklı tarafça yetkili İcra Müdürlüklerine başvuru yapılarak alacaklarının tahsili talep edilir.

Ankara İcra Takip Avukatı

İcra takip taleplerinde alacaklı ve borçlu taraflar belirtilmelidir. Dikkat edilmesi gereken husus borçlu tarafın ehliyetinin bulunması ve doğru tespit edilmesidir. Taraf teşkilinde hata yapılması ve yanılgıya düşülmesi halinde yapılan icra takibi sonunda maddi kayıplar yaşanmaktadır. Bu nedenle Ankara İcra Avukatından yardım almak zarar kayıplarını önleyecektir.

İcra Takip Ankara

Ankara İcra Takip Avukatlık Himzeti

İcra takipleri, alacaklı tarafından borçlusu olan gerçek kişiler, tüzel kişiler veya kamu kurumları için yapılabilir.

Dikkat edilmesi gereken husus; icra takibi açma süreleri ve borçlu tarafa talepte bulunmanın şekil ve şartlarının yerine gelmiş olmasıdır. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında takip yapabilmek için alacağın kuruma ihtar edilmesi, yasal süre içerisinde kurumca işlem yapılmaması ve alacağın tahsil edilememiş olması şartı vardır. Yine mahkeme kararı ile alacağın brüt olarak hükmedilmesi durumlarında icra takibinin net miktar üzerinden yapılması gerekmektedir. Hatalı icra takiplerinde maddi ve manevi kayıp ve zararlar yaşamamak için Ankara İcra Avukatından yardım alınması faydalı olacaktır.