İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Şekli Ve Şartları Nelerdir, Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılır

Bir borçlu için yapılan icra takibinde, yasal itiraz sürelerinin geçmiş olması üzerine yapılacak itiraz şeklidir. Gecikmiş itirazın “medeni usul hukuku anlamında bir dava”, “medeni usul hukukuna özgü bir kanun yolu”, “icra ve iflas hukukuna özgü bir hukuki çare” şeklinde tanımlamaları vardır.

Gecikmiş itirazda bulunulabilmesi için gereken koşullara bakacak olursak;

Borçlunun kusuru bulunmaksızın bir engel veya özür nedeniyle yasal süresi içinde itiraz edememesi gereklidir. Bu engelin aynı zamanda borçlunun yasal itiraz süresi içinde icra dairesine başvurmasını da önleyebilecek nitelikte olması gerekir.

-Borçlunun ağır hasta olması,

-Yangın, deprem, yer kayması, su basması, afet, ya da savaş, ihtilal gibi nedenlerle icra dairesine itiraz edememesi,

-Borçlu adına tebligatı alan kimselerin Tebligat Kanunu esaslarına göre borçlunun o sırada seyahatte bulunması nedeniyle zamanında haberdar edemedikleri için, borçlu süresinde ödeme emrine itiraz edememesi, borçlunun “kendi kusuruna dayanmayan bir engel” olarak tanımlanabilir.

Ankara İcra Avukatı

Ankara İcra Davaları ve Avukatlık

Ayrıca tebligatın usulsüz yapılması halinde ise borçlu tarafından İcra Mahkemesine şikayette bulunulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen durumlarda gecikmiş itiraz yapabilmek için; engel veya özrün kalktığı tarihten itibaren üç gün içinde gerekli belge, bilgi ve gerekli ise tanık isimleri ile birlikte İcra Mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir.

Yapılacak başvuruda; dayanakları ile itiraz gerekçeleri belirtilmelidir.

Harç ve yasal giderler peşin ödenmelidir.

İtiraz icra takibinin bulunduğu yer İcra Mahkemesi’ne yapılmalıdır.  İcra Müdürlüğü’ne yapılacak itiraz takibi ve kesinleşmesini durdurmayacaktır.

Yapılacak gecikmiş itirazın, kanunda belirtilen şartları taşımaması halinde itirazın reddedileceği göz önüne alındığında bu konuda Ankara’da İcra Avukatından destek alınması hak kayıplarını önleyecektir.