İş Davalarında Arabuluculuk Sistemi Ve Arabuluculuk Başvuru Şekli

İş Davalarında Arabuluculuk Sistemi Ve Arabuluculuk Başvuru Şekli

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Sistemi yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren her türlü İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Sistemi ile birlikte Arabulucuya gidilmeden açılan davalar dava şartı yönünden reddedilmektedir.

Ancak İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat ve Rücu Davalarında Arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır.

İşçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri ile diğer anlaşmazlık konularında önce arabulucu ile çözülme yoluna gidilecek, anlaşma sağlanamaması durumunda Mahkeme yolu açılmış olacaktır. Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Ulusal Bayram Gün Tatil Ücretleri, Fazla Mesai Ücretleri, Yıllık İzin Ücretleri gibi alacaklar işçilik alacaklarına örnek gösterilebilir.

Arabuluculuk sistemi ile Mahkemelerde yapılan masraflar ile zaman ve emek kaybının yaşanmaması amaçlanmaktadır.

İş Davalarında Arabuluculuk Sistemi Ve Arabuluculuk Başvuru Şekli

İş Davalarında Arabuluculuk Sistemi Ve Arabuluculuk Başvuru Şekli

Arabuluculuk için başvurular Adliye Merkezlerinde bulunan Arabuluculuk Büroları ile Arabuluculuk Bürosu bulunmaması halinde Sulh Hukuk Mahkeme Kalemlerine yapılmaktadır. Başvurular ücretsiz yapılmakta ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Arabuluculuk bürosunca atanan Arabulucu taraflara görüşme için çağrıda bulunarak belirlenen gün ve saatte görüşmeye davet etmektedir. Bu görüşmeye taraflar kendileri katılabilecekleri gibi vekil avukatları ile de katılabilir. Görev verilen Arabulucu, işlemleri üç hafta içerisinde sonuçlandırmak zorunda olup geçerli ve zorunlu hallerde bu süreyi en fazla bir hafta uzatabilir.

Taraflar görüşmeye katılmak zorundadır, görüşmeye katılmayan taraf ileride yapılacak yargılama sonunda haklı çıksa dahi iyi niyet göstermemesi nedeniyle yargılama masrafları üzerine bırakılacaktır.

Görüşmeye katılıp iki saati aşmayan görüşme sonunda anlaşılamaması durumunda masraf Bakanlıkça ödenip yargılama sonunda taraflara yansıtılır. İki saati aşan görüşmelerde aşan her bir saat ücreti taraflarca Arabulucuya ödenecektir. Arabuluculuğa başvuru tarihinden son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.

Arabuluculuk görüşmesinde anlaşmaya varılması durumunda ise; anlaşılan miktarın yüzde altısı arabulucuya ödenmekte olup bu miktar taraflara eşit olarak bölünmektedir.

İş Davalarında davanın en kısa sürede sonuçlandırılması,  yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara İş Hukuku Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.