İş Kazaları Ve Maddi / Manevi Tazminat Davaları

İş Kazaları ve Maddi Tazminat Davaları Avukatı

İş kazaları;

İşçinin (sigortalının) İşyerinde bulunduğu sırada,

Görevi veya yürütmekte olduğu iş nedeniyle, sigortalı kendi nam ve hesabına çalışıyor ise yürüttüğü iş, çalışma kolu veya görevi gereği işyeri dışında,

Bir işverene bağlı olarak çalışanın, görevli olarak gönderildiği yerde asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

Kadın sigortalılarda emzirme için ayrılan zamanlarda,

İşverence temin edilen servis araçları ile işe gidiş geliş zamanlarında meydana gelen ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ile Genel Sağlık Sigortası Kanundaki koşulları sağlayan, sigortalıyı olay anında veya daha sonra bedenen ya da ruhen zarara uğratan olaylar olarak tanımlanmaktadır.

İş kazası meydana geldiğinde; kuşkusuz derhal sağlık müdahalesi yapılmalıdır, İşyeri Kaza Tespit Tutanağı düzenlenerek şahitlerin kimlikleri yazılmalı ve imzaları alınmalıdır. Yetkili kolluk kuvvetlerine (Polis/Jandarma) derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirim yapılmalıdır. Kaza, işveren kontrolü dışında bir yerde meydana gelmiş ise 3 günlük süre kazanın öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

İş kazalarının tespiti, işverence düzenlenecek İşyeri Kaza Tespit Tutanağı, Kolluk Kuvvetlerince yapılan inceleme ile düzenlenecek Tutanak ve tanık ifadeleri değerlendirilerek yapılmaktadır.

Olayın kesin olarak İş Kazası olduğunun tespit edilmesinden sonra, sigortalı gelir veya aylık talebinde bulunabilir. Gelir veya aylık talebinde bulunmaksızın meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespitini de isteyebilir.

İş kazalarının meydana gelmesi ile işçinin yaralanması veya ölümü halinde kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet Savcılığınca incelemeler yapılarak sorumlular hakkında ceza davası açılmaktadır.

Yaralanma ve uzuv kayıplarında işçi tarafından, ölüm halinde ölen işçinin mirasçıları tarafından hukuk davaları açılabilmektedir. İş kazası temel olmak üzere yetkili mahkemelerde Maddi Tazminat, Manevi Tazminat davaları kazaya uğrayan işçinin kayıplarını gidermek amaçlı açılacak davalardır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılan rücu davalarında ise; işçinin geçirmiş olduğu kaza neticesinde işçiye yapılan ödemeler, kusur oranlarına göre ilgili kişilere rücu edilmektedir.

 

Maddi Tazminat Davalarında;

Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde kaza geçiren işçi cismani zararının giderilmesini talep edebilir.

Ölüm halinde; cenaze giderleri, ölümden önce bir tedavi var ise buna ait tedavi giderleri, çalışma gücü kaybedilmesinden doğan kayıplar ile ölenin desteğinden yoksun kalanların kayıpları ölenin mirasçıları tarafından,

Yaralanma ve uzuv kaybı halinde; tedavi masrafları, kazanç kaybı, çalışma gücü kaybı veya eksilmesi kaynaklı kayıplar ile ekonomik geleceğin bozulmasından doğan kayıplar kaza geçirenin kendisi tarafından istenebilecektir.

Manevi Tazminat Davalarında;

İş kazası geçiren işçinin veya mirasçılarına Manevi Tazminat hükmedilmesi için aranacak şartları fiil, fiil sonunda zararın oluşması, fiilin hukuka aykırı olması ve kaza geçiren işçinin cismani zarar görmesi şeklinde sıralayabiliriz.

İş kazası sonunda işçi ölmüş ise ölen işçinin mirasçılarının Manevi Tazminat Davası açma hakları vardır. İşçinin cismani zarara uğraması halinde ise yakınlarının bu durumdan etkileneceği ve ruhsal durumlarında bozulma ve benzer etkiler oluşmasında yine manevi tazminat davası açma hakları söz konusu olmaktadır.

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davalarında;

İş kazası sonunda ölüm meydana geldiği durumlarda ölenin mirasçıları tarafından istenilebilecek tazminat türüdür. Ölenin eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu şahsın desteğinden yoksun kalacaklar ve maddi olarak kayba uğrayacaklardır. Burada esas olan, ölen şahsın hayatta olması halinde yakınlarına desteğe devam edecek olması olduğundan Destekten Yoksun Kalma Tazminatına hükmedilirken ölen işçinin sağlığında yakınlarına bakacak güçte olması ve tazminat talep edenlerin ölen işçinin yardımına muhtaç oldukları hususları dikkate alınmaktadır.

İş kazaları sonunda açılacak davalar teknik bilgi ve hukuki deneyim gerektiren davalar olmakla birlikte gerek kaza geçiren işçiler gerekse kaza sonucu ölen işçi yakınlarının hak kaybına uğramaması, davanın en kısa sürede sonuçlandırılması ve yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için Ankara İşçi Avukatı / Ankara İş Kazası  Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.