İşe İade Davası Açılması Ve Sonuçları Nelerdir?

İşe İade

İşe İade Davası Açma Avukatı Ankara

İş hayatında sıkça karşılaşılan sorunlardan biride İşe İade davalarıdır. Bir iş yerinde çalışan işçinin iş sözleşmesinin, haksız bir nedenle işveren tarafından feshedilmesi sonunda işçi tarafından, iş güvencesinden faydalanarak işe dönmek için açılan davalara İşe İade Davası denilmektedir.

İş güvencesi kapsamında İşe İade Davası açabilmek için gerekli şartlara bakacak olursak;

İş sözleşmesinin feshinin geçersiz ve haksız bir nedene dayanması gerekir. İşçinin iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen işveren geçerli bir sebep göstermelidir. Geçerli sebepler İş Kanununda belirlenmiştir.

İşe İade İşe İade Davası Açma Ankara

İş sözleşmesini fesheden işveren bünyesinde en az 30 işçi çalıştırılıyor olmalıdır. Bu sayı işçinin sözleşmesinin feshedildiği tarihteki çalışan sayısı olup işverenin tek bir işyerinde çalışan sayısı ile sınırlandırılmadan varsa işverenin aynı iş kolunda farklı yerlerdeki tüm çalışanlarının sayısı toplamı olarak hesaplanmalıdır.

İşçi ile işveren arasında, belirsiz süreli bir iş sözleşmesi bulunmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin İşe İade Davası açma hakkı bulunmamaktadır.

İşçi, işveren bünyesinde en az altı ay süre ile (Yer altı işlerinde çalışanlar hariç) çalışıyor olmalıdır.

İşe İade Davası açacak işçinin, işyerinin bütününü sevk ve idare eden, işçi alımı ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili veya yardımcısı konumunda olmaması gerekir.

İş sözleşmesi sonlandırılan işçiye herhangi bir sebep gösterilmemişse ya da gösterilen sebep haksız ve geçersiz ise işine son verilen işçi tarafından İş Mahkemesinde İşe İade Davası açılabilecektir. İşçi, iş sözleşmesinin kendisine bildiriminden itibaren 30 günlük süre içerisinde dava açmalıdır. Bu süre içerisinde dava açmayan işçi sözleşme feshini kabul etmiş sayılır ve dava açma hakkını kaybeder.

İşe İade davası açan ve davası kabul edilerek işe iadesine karar verilen işçi, kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içerisinde işe başlamak için işverene başvurması gerekir. İşçi tarafından, işe başlama bildiriminin noter aracılığı ile yapması ileride doğabilecek anlaşmazlıklar açısından önemli olacaktır.

İhtar yapılmış ise, işveren işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmalıdır. Aksi takdirde mahkeme kararı ile belirtilen tazminat tutarını ödeyecektir. Bu miktar en az 4 ay en fazla 8 aylık ücret tutarıdır.

İşçi işe başlatılmış veya başlatılmamış olsa da, işçinin çalışmadığı dönemler için en fazla 4 aya kadar doğmuş ücret ve diğer hakları işveren tarafından ödenmelidir.

Yargılama sürecinde, işçinin başka bir işyerinde çalışması ile ilgili kanunda bir açıklama olmamasına rağmen, Yargıtay kararlarında işçinin hayatını sürdürebilmesi için başka bir işyerinde çalışmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.

İstifa eden işçiler, belirli süreli iş sözleşmesi olan işçiler ile kendi isteği ile işten ayrılan işçiler İşe İade Davası açamazlar.

İşçinin haklarını almak için kullanacağı yasal yolların başında İş Mahkemelerinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Açılacak İşçilik Alacakları Davalarında, hak kayıplarının yaşanmaması için tüm bilgi, belge, tanık vs. delillerin önemi vardır. İşçilik Alacakları Davaları şahsen açılabileceği gibi Ankara İş Avukatı ile dava açılması ve davanın Avukat tarafından takip edilerek sonuçlandırılması hak kayıplarını önlenmesi ile alacağın tahsiline etki edecektir.