Mirastan Mal Kaçırma / Muris Muvazaası Davaları

Mirastan Mal Kaçırma

Bir kişinin, mirasçısı olan belirli kişi veya kişileri miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla ölmeden önce mal kaçırma, mal saklama gibi bir takım işlemler yapması Muris Muvazaası olarak adlandırılmaktadır. Taraflar arasında hukuki geçerliliği olmayan bir sözleşme yapılması Adi Muvazaa, taraflar arasında yapılan bir sözleşme ile gerçeğin dışında bir işlem yapılmışsa, örneğin yapılan bir satış işleminde gerçek değerin altında bir değer gösterilmiş ise Nispi Muvazaa olarak değerlendirilir.

Kural olarak kişi öldüğünde mirası yani varlıkları yasada tanımlanan yasal mirasçıları arasında yine yasada belirlenen oranlarda paylaşılır.

Toplumumuzda Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) genellikle kız çocuklara mal vermeme, daha çok sevilen çocuğa mal bırakma, eski eşten olan çocuklara mal vermeme, yeni eşe daha çok mal verme gibi sebeplerle sıkça karşılaşılan durumlardır. Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) amacıyla, karşılıksız kazandırma, bağış, ölünceye kadar bakım sözleşmesi veya satış gibi işlemler yapılmaktadır.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) işlemlerindeki temel unsurlar;

-Görünüşteki işlem (satış v.b.),

-Muvazaa anlaşması,

-Mirasçıları aldatma kastı,

-Gizli sözleşme (bağış v.b.) olarak gerçekleşmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) sonucu mağdur olan saklı pay sahibi olan veya saklı pay sahibi olmayan mirasçılar (Yasal mirasçılar, Atanmış mirasçılar, Evlatlıklar ve onun alt soyu), yapılmış olan sözleşme veya işlemin muvazaa nedeni ile geçersizliğini tespit ve iptali için dava açabilmektedir. Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) davası açamayacak kişiler ise; Mirası reddeden kişiler (Reddi Miras durumu), Feragat sözleşmesi ile miras hakkından vazgeçen kişiler ve Mirastan çıkarılan kişilerdir.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) davası, miras bırakanın ölümünden sonra her zaman açılabilecek bir dava olup zaman aşımı ve hak düşürücü süreye tabi değildir.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) davası için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) davaları genellikle tapu iptal ve tescili için açılmakta olup; Miras bırakanın iradesinin araştırılması için Yargıtay tarafından aranan konular ve temel ilkeler;

-Miras bırakanın (Murisin) ve miras bırakılan kişinin mali durumları,

-Aile yapısı, sosyal ve beşeri ilişkiler,

-Yaşanılan bölgedeki gelenekler, bölgenin toplumsal eğilimleri, hayatın akışı,

-Miras bırakan tarafından sözleşme yapmak için haklı ve makul bir nedeni bulunup bulunmadığı,

-Satış bedeli ile gerçek değer arasında fark olup olmadığının araştırılmasıdır.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) davalarında en önemli konu miras bırakanın (Murisin) gerçek irade ve amacının hiçbir tereddütte meydan vermeden ortaya çıkarılmasıdır. Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) davalarının, yapılan işlemlere göre değişkenlik gösterebilecek dava türü olduğu söylenebilir.

 

Açılacak Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) davasının en kısa sürede sonuçlandırılması, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara Miras Hukuku Avukatı / Ankara Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.