Senede Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır

Senede Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır

Günümüz toplum hayatında, gerçek ya da tüzel kişilerin yapmış oldukları ticari işlemler, mal ve hizmet alımlarında, mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde senet/bono sıkça kullanılan ödeme araçlarıdır.

Senet/bono; mal ve hizmet alımlarında tanzim edilen, alacaklı, borçlu, taraflarca anlaşılan ödeme miktarı, ödeme günü, tanzim tarihi, varsa borca kefilin bilgileri ile borçlu ve kefilin imzalarının bulunduğu yazılı belgeler olarak tanımlanabilir.

Bir senet/bono alacaklısı, taraflarca kararlaştırılan tarihte alacağını alamaması durumunda Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile alacağının tahsil edilmesi için yetkili İcra Dairesi’ne başvuruda bulunabilir.

Yapılacak başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlara değinecek olursak;

İcra takibine dayanak belgenin kambiyo vasıflarını taşıması,

Müracaat edilen İcra Dairesi’nin yetkili İcra Dairesi olması,

Borcun doğmuş bir borç olması esas unsurları teşkil eder.

Senede Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır

Yukarıda açıklanan vasıfları taşıyan senet/bono ile yetkili İcra Dairesi’ne yapılan başvuruda, İcra Müdürlüğü’nce hazırlanacak ödeme emri ile onaylı belge örneği borçluya gönderilerek tebliğ edilir. Ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlu yasa gereği tebliğ tarihinden itibaren beş günlük süre içerisinde ilgili İcra Mahkemesi’ne itiraz edebilir. İtiraz edilmemesi halinde on günlük süre sonunda takip kesinleşmiş olur.

Takip kesinleştikten sonra, alacaklı tarafından yapılacak talepler ile İcra Müdürlüğü’nce borçlunun malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları (yasa gereği haczedilemeyen mal, hak ve alacakları dışındakiler) haczedilebilecektir.

İcra takip işlemleri ile haczedilen malların paraya çevrilmesi, alacağın tahsili, borçlu tarafından yapılan itiraz işlemleri sonunda yapılacak işlemler ayrıntılı ve hukuki bilgi gerektiren konulardır. Hatalı işlem yapılması sonunda maddi kayıplar yaşanmaktadır. Bu nedenle Ankara İcra Avukatından yardım almak zarar ve kayıplarınızı önleyecektir.