Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Hakaret Suçları (Facebook-Instagram Vs.)

Sosyal Medya Dava Açma

Yaşadığımız teknolojik çağda, yazılı iletişim araçlarının yerini gelişmekte olan teknolojiye paralel olarak internet ortamında çoğalan sosyal medya (Facebook, Twitter, Pinterest, Yandex, Instagram vs.) hesapları almaktadır.

Internet ortamında işlenen sanal suçlarla ilgili olarak, özel bir hukuk dalı olan Bilişim Hukuku devreye girmektedir.

Internet ağının hızla büyüyüp gelişmesi, akıllı cep telefonlarının yaygınlaşması ve bireylerin bilişim suçlarında yeterli bilgiye sahip olmaması nedenleri ile son dönemlerde bilişim suçlarında hayli artışlar görülmektedir.

Bilişim suçlarında, Türk Ceza Kanunu ilgili maddesi gereğince hukuki değerlendirme yapılmaktadır. En sık rastlanan suç ise Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Hakaretlerdir. Hakaret suçunu, kullanıcı kendi hesabı üzerinden yapabileceği gibi başka bir hesap üzerinden veya başka kullanıcıların yorum, resim, mesaj vb. paylaşımları üzerinden de yapabilmektedir. Hakaret kamuya açık bölümlerde yapılmış ise Cumhuriyet Savcılığı görev alanına girmektedir.

Sosyal Medya Davası Açmak

Hakaret suçu, takibi şikayete bağlı bir suç olduğundan şikayet bulunmadığı takdirde re’sen takip edilmeyecektir.

Bilişim suçlarında önemli olan husus, suçun ispat durumudur. Elektronik deliller yargı organlarınca değerlendirilmekte ve yeterlilik aranmaktadır. Bunlara örnek olarak; ekran görüntüleri, IP numaraları, elektronik mesajlar, paylaşımlar ve yorumlar gösterilebilir. Ancak değerlendirme, yeterlilik ve delil vasfı sayılması yargılama makamlarına aittir.

Sosyal Medya Dava Avukatı Ankara

TCK 125. Madde uyarınca, hakaret suçunun işleniş şekilleri ve suç işleyene verilecek cezalar yönünde hükümler ayrı ayrı olarak belirtilmekle birlikte suça maruz kalan tarafından ilgili yargılama makamlarına yapılacak başvurularda Ankara Avukat yardımı alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Aksi takdirde yapılacak hatalı işlemlerde yargılamanın yapılmaması ve hak kayıpları söz konusu olabilmektedir.