Ticari İşletmelerin Tabi Olduğu Hükümler Nelerdir?

Günlük hayatta yapılan işler ile ilgili olarak hangi işlerde Ticaret Hukuku, hangi işerde Borçlar Hukuku hükümlerinin uygulanacağının tespit edilmesi için bir işin ticari veya adi iş olarak belirlenmesi gereklidir.

Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar çerçevesinde ticari işletme ile ilgili tüm işlemler ticari iştir.  Ancak kanunda düzenlenmekle birlikte bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen iş ve hususlar da ticari iş sayılmaktadır. Ayrıca bir ticari işletmeyi ilgilendiren her muamele, eylem ve iş de ticaridir.

Ticaret Kanunu esaslarına göre bir tacirin borçlarının ticari olması esas olduğundan tacirin her türlü işlem, iş ve fiili ticaridir. Gerçek kişi tacirler bakımından bu hususta istisna olarak, gerçek kişinin eyleminin karşı tarafa bildirmesi halinde ya da somut olayın özellikleri itibarıyla ticari sayılmasına uygun olmadığı hallerde borç adi alacak olarak belirlenir. Tüzel kişi tacirlerde adi borç sayılma alanı yoktur.

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, taraflardan biri için ticari iş sayılan eylemler karşı taraf için de ticari iş sayılır.

Taraflar arasındaki sözleşmeler gereğince bir ticari uyuşmazlık durumunda;

Emredici hükümler (Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu veya özel kanunlarda belirtilen kavram ve hükümler),

Sözleşme hükümleri (Emredici hükümlere aykırı olamamak kaydı ile taraflar arasında yapılan düzenlemeler),

Tamamlayıcı ya da yorumlayıcı ticari hükümler (Tarafların yapmış olduğu sözleşmeyi tamamlayıcı ya da irade açıklamalarını yorumlayıcı fonksiyonlar),

Ticari örf ve adet (Uyuşmazlıkların çözümünde yararlanılabilecek ticari örf ve adetler),

Genel hükümler (Uyuşmazlığın çözümünde yararlanılabilecek bir ticari hüküm ya da ticari örf ve adet bulunmuyorsa uyuşmazlığa uygulanan hükümler) uyarınca ilgili yargı organlarında ticari davalar açılmaktadır.

Ankara Ticaret Davaları Avukatı

Ankara Ticaret Davaları Avukatı

Ticari işlemlerde sorumluluk yükleyici hatalı işlem yapılmaması için Ankara Ticaret Avukatından yardım alınması tavsiye edilir.